092-275-5090
English
ไทย

การดูแลหลังการผ่าตัด

การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดนั้นมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของการผ่าตัด และประวัติทางสุขภาพของผู้ป่วย ได้แก่ การจัดการความเจ็บปวด การเพิ่มมุมการเคลื่อนไหว และสุดท้ายคือการเพิ่มความแข็งแรง

การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด เริ่มตั้งแต่การประเมินผู้ป่วย การวินิจฉัย การวางแผนการดูแล การประเมินภาวะแทรกซ้อน และการประเมินผลจากการผ่าตัด เนื่องจากการผ่าตัดนั้นมักส่งผลทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเกิดอาการหงุดหงิด เครียดและความกังวลได้ ทีมนักกายภาพของเราจะทำการประเมินแบบครบวงจร และกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับผู้ป่วยในการเพิ่มศักยภาพสูงสุดของการฟื้นตัว รวมถึงลดความเป็นไปได้ของปัญหาที่อาจจะเกิดตามมาหลังการผ่าตัดอีกด้วย

การทำกายภาพบำบัดสามารถทำได้ทันทีหลังการผ่าตัด หรือหลังจากนั้นอีก 2-3 วัน เพื่อการฟื้นตัวโดยเร็วที่สุด กายภาพบำบัดนั้นจะช่วยให้ผู้ป่วยเพิ่มสมรรถภาพการเคลื่อนไหว และความแข็งแรงจนดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ ร่างกายของผู้ป่วยจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติหากไม่ได้รับการฝึกแบบเฉพาะเจาะจงที่ถูกต้อง

นักกายภาพบำบัดนั้นได้รับการฝึกมาโดยเฉพาะถึงการฟื้นฟูมุมการเคลื่อนไหว การเพิ่มความแข็งแรง การเสริมสร้างความสมดุลในการเคลื่อนไหวของร่างกาย และการป้องการเกิดการบาดเจ็บซ้ำระหว่างการฟื้นฟูของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

นักกายภาพของ BPC จะทำการประเมินผู้ป่วยแล้วกำหนดเป้าหมายการรักษาให้ผลไม่พึงประสงค์จากการผ่าตัดเกิดขึ้นน้อยที่สุด อันได้แก่ ความเจ็บปวด การบวม การชา เป็นต้น อีกเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญก็คือ การฟื้นฟูการเคลื่อนไหว ความยืดหยุ่น และสมรรถภาพของร่างกายได้อย่างปกติ นักกายภาพกับผู้ป่วยจะร่วมกันกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นซ้ำอีก

การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ทางเราสามารถช่วยคุณได้
รถเข็นเข้าถึงได้
อุปกรณ์ช่วยป้องกัน
อ่านผล X-ray
ลดปวด
ลดบวม

 3 ระยะของการดูแลหลังการผ่าตัด + 1 ระยะก่อนเข้ารับการผ่าตัด

โดยทั่วไปแล้วการดูแลหลังการผ่าตัดสามารถแบ่งออกได้ 3 ระยะ คือ ระยะแรกหลังการผ่าตัด ระยะเพิ่มความแข็งแรงและมุมการเคลื่อนไหว และระยะสุดท้ายเป็นระยะฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย

การทำกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัด หรือการทำเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อซึ่งจะได้รับการดูแลโดย นักกายภาพบำบัดของ BPC โดยใช้รูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ และความสามารถในการเคลื่อนไหวจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด

ระยะก่อนเข้ารับการผ่าตัด (ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ป่วย)

ก่อนเข้ารับการผ่าตัดหากผู้ป่วยสามารถมาปรึกษาและวางแผนการดูแลหลังการผ่าตัดจะเป็นการดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากนักกายภาพบำบัดของคลินิคสามารถประเมินการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยที่เป็นอยู่ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ทั้งนี้จะช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายและแผนการดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กายภาพบำบัดสำหรับระยะแรกหลังการผ่าตัด (ระยะที่ 1)

ระยะนี้เริ่มตั้งแต่หลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดจนกระทั่งแผลจากการตัดเริ่มสมาน อาการบวมลดลง และแทบจะไม่มีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากแผลผ่าตัด การดูแลรักษาในระยะนี้ประกอบด้วย

 • การบรรเทาความเจ็บปวด
 • การลดบวม
 • เทคนิคการบำบัดด้วยมือสร้างความผ่อนคลายเพื่อช่วยเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
 • การฝึกเดินโดยใช้ราวจับในห้องออกกำลังกายของคลินิค
 • การอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยการเคลื่อนไหว และการสอนเดินโดยใช้ไม้ค้ำยัน หรือไม้เท้า
 • การออกกำลังกายเบื้องต้น ซึ่งเป็นการฝึกออกกำลังกายแบบไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อ เพื่อให้กล้ามเนื้อฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งจะไม่กระทบกระเทือนแผลผ่าตัด นักกายภาพบำบัดจะทำการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อมั่นใจว่าผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายแบบนี้ได้เองที่บ้านด้วยเช่นกัน

กายภาพบำบัดระยะเพิ่มความแข็งแรงและความมุมการเคลื่อนไหว (ระยะที่ 2)

เมื่อผลของการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ และความเจ็บปวดบรรเทาลง จนถึงแทบไม่มีอาการบวม แผนการทำกายภาพบำบัดสำหรับระยะนี้จะมุ่งเป้าประสงค์ในการเพิ่มมุมการเคลื่อนไหว กลไก และความแข็งแรงของร่างกาย อันประกอบด้วย

 • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
 • การฝึกความสมดุลในการเคลื่อนไหวของร่างกาย และการทำงานประสานกันระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ในระยะเริ่มต้น
 • เทคนิคการบำบัดด้วยมือด้วยการเพิ่มแรงกด ยืด หรือดึงให้มากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มระยะและมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
 • การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษในการเพิ่มสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ และเอ็น

กายภาพบำบัดระยะฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย (ระยะที่ 3)

เมื่อผู้ป่วยมีความแข็งแรงพอต่อการออกกำลังกายที่ซับซ้อนขึ้นได้อย่างปลอดภัย นักกายภาพบำบัดจะจัดแผนการดูแลรักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายหลังการผ่าตัด สภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละท่านมีความแตกต่างกันไป ดังนั้นแผนการดูแลรักษาจะได้รับการออกแบบเป็นพิเศษโดยเฉพาะบุคคลตามลักษณะการดำรงชีวิต ได้แก่

 • การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น
 • การฝึกความสมดุลในการเคลื่อนไหวของร่างกาย และการทำงานประสานกันระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ในระยะที่ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ
 • เทคนิคการบำบัดด้วยมือด้วยการเพิ่มแรงกด ยืด หรือดึงให้มากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มระยะและมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ (ทำต่อเนื่องจากระยะที่ 2 –To be continued from phase 2)

ประโยชน์ของการทำกายภาพบำบัดหลังผ่าตัด

 • ช่วยจัดการความเจ็บปวด ทางคลินิคมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการในการลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักกังวลว่าการทำกายภาพบำบัดจะทำสร้างความเจ็บปวดมากขึ้นไปกว่าเดิม ในทางตรงกันข้าม การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี รวมถึงเทคนิคพิเศษที่นักกายภาพรักษาให้จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ข้อต่อ สมรรถภาพร่างกายได้รวดเร็วขึ้น
 • ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น อย่างปลอดภัย อีกทั้งลดความเสี่ยงที่จะต้องผ่าตัดซ้ำอีก
 • ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงไปหลังการผ่าตัด
 • ช่วยยืดกล้ามเนื้อโดยเทคนิคการบำบัดด้วยมือ เพื่อลดความเจ็บปวด เพิ่มความยืดหยุ่น ลดการตึงของกล้ามเนื้อ
 • ช่วยให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีขึ้นในระดับก่อนรับการผ่าตัด หรือดีกว่าเดิม
 • ช่วยปรับท่าทางของผู้ป่วยให้ถูกต้อง เพื่อลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บ
 • ช่วยให้ผู้ป่วยแข็งแรงพอที่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้
 • ช่วยลดความกังวลของผู้ป่วย และสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมา
 • ช่วยเพิ่มระยะและมุมการเคลื่อนไหว
 • ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต เพื่อให้แผลผ่าตัดหายเร็วขึ้น
 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการทรงตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุล้มในขณะเดิน
 • ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว กล้ามเนื้อในส่วนนี้จะช่วยให้การทรงตัวของผู้ป่วยดีขึ้นและป้องกันการเกิดการบาดเจ็บได้

การผ่าตัดที่พบได้บ่อยที่ต้องการการดูแลหลังจากผ่าตัด

ข้อไหล่

 • Shoulder Reconstruction
 • Shoulder Stabilization
 • Rotator Cuff Repair
 • Acromioplasty
 • Capsulotomy
 • Post-Fracture

ข้อศอก

 • Tennis Elbow Release
 • Golfer’s Elbow Release
 • Post Elbow-Fracture

ข้อมือและมือ

 • Carpal Tunnel Release
 • Wrist Fractures (Radius, Colles, Scaphoid)
 • Tendon Repairs

ข้อสะโพก

 • Hip Replacement or Resurfacing
 • Hip Labral Repairs
 • Hip Arthroscopy
 • Total Hip Arthroplasty
 • Post-Hip Fracture

ข้อเข่า

 • Knee Replacement
 • Ligament Reconstruction (ACL & MCL)
 • Arthroscopy
 • Meniscal Repairs
 • Microfracture
 • Chondroplasty
 • Patella Tendon Transfer
 • Femur, Tibia or Patella Fracture

กล้ามเนื้อน่อง

 • Achilles Tendon Repairs
 • Fasciotomy

ข้อเท้าและเท้า

 • Ankle Reconstruction
 • Ankle Ligament Repairs
 • Ankle Arthroscope
 • Ankle Fracture
 • Heel Spur Removal

กระดูกสันหลัง (ระดับคอและหลัง)

 • Discectomy
 • Microdiscectomy
 • Laminectomy
 • Spinal Fusion/Stabilisation

BPC’s 4 step process was established by our team of expert physiotherapists to best guide you through a successful recovery while empowering patients to take charge of their health through our personalized exercise program.

Road To Recovery
REDUCE Pain

RELAX Muscle

RANGE Increase

RECOVERY

Let Us Treat You

Whether you’re sick or in good health,
we have the best place to assist you.